نحوه تولید انواع زغال

نحوه تولید انواع زغال : از دیرباز همواره افراد به دنبال راه هایی می گشتند که پاسخی برای نیازهای خود از قبیل گرم کردن محل زندگی،پختن غذا و… پیدا کند. محتمل ترین راه و آسان ترین آن ها سوزاندن چوب بود به عبارتی با سوزاندن مستقیم چوب دمای آن به نقطه اشتعال می رسد و در این وضعیت انرژی به صورت حرارت آزاد می شود. به تدریج راه های دیگری جایگزین سوزاندن مستقیم چوب شد،بدین صورت که با سوزاندن م...